نحوه درخواست پناهندگی در بلژیک

نحوه درخواست پناهندگی در بلژیک چگونه است؟

آیا قصد دارید در بلژیک درخواست پناهندگی بدهید؟ تنها در صورتی می توانید برای پناهندگی در بلژیک اقدام کنید که کنوانسیون پناهندگان را رعایت کنید. مانند اگر با ترس از آزار و اذیت در کشور خود مواجه هستید. بلژیک جریان دارد

ادامه مطلب